Blog

Komplexní průvodce nejnovějšími změnami Zákoníku práce

Komplexní průvodce nejnovějšími změnami Zákoníku práce

HR manažeři by mohli vyprávět. Změn je totiž nepočítaně, ale pro ty chytré existuje softwarové řešení. I tak byste se ale měli v novém Zákoníku práce umět alespoň částečně orientovat.

V českém podnikatelském prostředí došlo k seismické změně. Dne 13. září 2023 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky tolik očekávanou novelu zákoníku práce č. 281/2023 Sb. Tato novela, jejíž účinnost vstoupila v platnost již 1. října 2023, přináší do pracovněprávního prostředí několik zásadních změn. V neustále se vyvíjející oblasti pracovněprávních předpisů jsou změny jedinou konstantou. Abychom vám pomohli tyto změny rozklíčovat, připravili jsme pro vás podrobný přehled zásadních úprav, které byste ovšem měli hravě v malíku, kdybyste používali nástroj, jenž vám pomůže tyto změny zvládnout bez stresu. S naším modulem Personální agenda budete připraveni na všechny následující novinky. 

 

Transformace práce na dálku
S nárůstem práce na dálku se novela zabývá prací na dálku a zdůrazňuje potřebu písemné dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Výjimky z tohoto pravidla zahrnují situace, kdy je práce na dálku nařízena orgánem veřejné moci vzhledem k povaze práce a vhodnosti místa výkonu práce na dálku. Výpovědní lhůta pro dohody o práci na dálku je standardizována na 15 dní, ale může být upravena na základě vzájemné dohody. Kromě toho mají nyní zaměstnanci pracující na dálku nárok na náhradu výdajů spojených s prací na dálku, a to buď ve formě náhrady skutečných nákladů, nebo ve formě předem stanovené paušální částky.

Pokud pracujete s modulovým softwarem MySmartplace, s veškerou personální agendou vám pomůže právě tento modul.

Elektronické doručování dokumentů
Novela zjednodušuje elektronické doručování pracovních dokumentů, čímž zefektivňuje procesy pro zaměstnavatele i zaměstnance. Zužuje seznam dokumentů vyžadujících přísné podmínky elektronického podpisu, čímž se elektronické doručování stává dostupnějším. Zaměstnavatelé jsou nyní povinni získat souhlas zaměstnance s elektronickým doručováním dokumentů, což zvyšuje efektivitu komunikace v pracovněprávní oblasti. Vše vám navíc může pomoci uchovávat digitální archiv, k němuž si sami zvolíte přístupy.

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
Významné změny byly provedeny u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP a DPČ), čímž se tato ujednání více přiblížila tradičním pracovním smlouvám. Mezi významné změny patří zavedení placené dovolené pro tyto smluvní pracovníky, dodatečných mzdových nároků za specifické podmínky, jako je práce v noci a ve svátek, a výslovné právo zaměstnanců požádat o přechod do tradičního pracovního poměru. A v této oblasti HR manažeři, kteří používají chytrý software, jásají, protože Personální agenda jim vše nesmírně zjednodušila.

Rozšířené zveřejňování informací
Zaměstnavatelé mají nyní povinnost poskytovat zaměstnancům rozšířené informace do sedmi dnů od nástupu do zaměstnání nebo od jakýchkoli změn v pracovním poměru. Tyto informace mohou být obsaženy v pracovních smlouvách, vnitřních předpisech nebo sděleny elektronicky, čímž se zajistí transparentnost a informovanost zaměstnanců. I na to můžete v softwaru využívat šablony a exportovat si potřebné dokumenty přímo do pošty nebo archivu.

Zvláštní ustanovení pro chráněné zaměstnance
Novela zavádí zvláštní úpravu pro chráněné zaměstnance, včetně práva požádat o kratší pracovní dobu nebo práci na dálku. Zaměstnavatelé jsou povinni písemně odůvodnit zamítnutí těchto žádostí. Kromě toho mohou zaměstnanci požadovat podrobné vysvětlení výpovědi, což zvyšuje transparentnost při ukončování pracovního poměru.

Jak je to s přesčasy nejen ve zdravotnictví
S ohledem na problémy, s nimiž se potýká sektor zdravotnictví, zavádí novela předpisy pro dodatečně dohodnutou práci přesčas. Zdravotničtí pracovníci se mohou zapojit do dohodnuté práce přesčas v rámci stanovených limitů, čímž se zajistí rovnováha mezi požadavky na pracovní sílu a blahobytem zaměstnanců.

Kdybyste pracovali s platformou MySmartplace, ta by za vás přesčasy a jakýkoli pohyb a odpočinek zaměstnanců přesně monitorovala. Řekněte sami, nezní to jako sen?

Novela objasňuje výpočet nepřetržitého odpočinku v týdnu a sjednocuje jej s nedávnou evropskou judikaturou. Zaměstnavatelé jsou nyní povinni poskytnout zaměstnancům starším 18 let nepřetržitý odpočinek v délce alespoň 24 hodin a bezprostředně navazující denní odpočinek v délce alespoň 11 hodin, čímž se zajistí přiměřené intervaly odpočinku mezi směnami.

Souhrnně lze říci, že novela č. 281/2023 Sb. představuje komplexní revizi pracovněprávních předpisů, která upřednostňuje práva zaměstnanců, transparentnost a přizpůsobivost v měnícím se pracovním prostředí. Zaměstnavatelé i zaměstnanci se musí s těmito změnami seznámit, aby podpořili harmonické a právně vyhovující pracovní prostředí. Vzhledem k tomu, že tyto změny vstupují v platnost, mohou podniky tyto transformace přijmout, aby zlepšily pracovní postupy a zajistily blaho svých zaměstnanců v dynamickém světě zaměstnanosti.

Všechny výše popsané změny byste jednoduše zvládli s modulem Personální agenda. Interaktivní dotazník zaměstnance vám zajistí potřebné vstupní informace i souhlasy, vygeneruje vám potřebné dokumenty a v elektronické podobě je prostřednictvím rozhraní rovnou předá podepsané zpět zaměstnanci. Variantní evidenci docházky pak zajistí správné nastavení všech kontraktů.

Pořiďte si svoje chytré místo a usnadněte si život.