Všeobecné obchodní podmínky „MySmartplace“

 1. Definice a výklad pojmů
  1. Produkt: Softwarové produkty a služby společnosti SMA, a.s., které jsou poskytovány odběratelům prostřednictvím portálu MySmartplace.cz zahrnují poskytnutí práva užití (licence) k Produktům, Služby hostingu, Služby údržby Software a Služby základní́ podpory. Mohou zahrnovat i další služby, které jsou uvedeny v Ceníku. Tyto služby poskytuje Poskytovatel. Odběratel si kupuje Produkt tak, jak je. Produkty a služby na míru jsou poskytovány samostatně, tj. jejich poskytování musí být dohodnuto mezi Odběratelem a Poskytovatelem samostatně písemně na základě uzavření samostatných smluvních dokumentů. Produktem se rozumí konkrétní Služba poskytována Poskytovatelem Odběrateli dle Online objednávky, automatické objednávky anebo na základě Smlouvy.
  2. Smlouva: má význam individuálně uzavřené smlouvy o poskytování softwaru jako služby a o poskytování souvisejících služeb.
  3. VOP: Všeobecné obchodní podmínky poskytování licencí produktů a služeb S.M.A., a.s. upravují podmínky užívání služby a produktu, vzájemná práva a povinnosti všech zúčastněných ve vztahu k používání služeb a produktů S.M.A., a.s.
  4. Automatická Objednávka: je automatické prodloužení Předplatného na další období za podmínek uvedených v VOP nebo sjednaných individuální Smlouvou.
  5. Online objednávka: je objednávka učiněná Odběratelem prostřednictvím internetového formuláře pro objednávky na stránkách Poskytovatele www.mysmartplace.cz.
  6. Objednávka: má význam pro společné označení Online objednávky a Automatické objednávky.
  7. Odběratel: Právnická či fyzická osoba, která má zájem o využívání Produktů a Služeb a která je povinna řídit se Podmínkami.
  8. Poskytovatel: SMA, a.s., se sídlem: Sabinova 7/707, 130 00 Praha 3, IČO: 25075268.
  9. Smluvní strana(y): má význam pro společné či jednotlivé označení Odběratele a Poskytovatele
  10. Model SaaS: je model nasazení softwaru, kdy dochází k hostování aplikace provozovatelem služby. Služba je dále nabízena zákazníkům přes Internet. Licence k SW jsou poskytovány na subscription bázi.
  11. Model On-Premise: Produkt je nainstalován lokálně na hardwaru Odběratele.
  12. Server Poskytovatele: server a jiné hardwarové vybavení, které je vlastněné, ovládané nebo kontrolované Poskytovatelem nebo Technickou podporou. Poskytovatel může využít třetí stranu k zajištění vhodných serverových prostředků nebo kapacity. Server Poskytovatele slouží k provozu Produktu v režimu SaaS.
  13. Implementace v případě On-premise instalace: podmínky implementace Služeb stanovené Poskytovatelem a/nebo individualizované Odběratelem ve Smlouvě nebo Online objednávce. V ceně Služby nebo Produktu není garantována jakákoliv implementace Služby, ledaže by to bylo výslovně stanoveno;
  14. Server odběratele: Server nebo HW vybavení, které není vlastněné, ovládané nebo kontrolované Poskytovatelem;
  15. Ceník: dokument nebo webová stránka, které určují ceny Služeb a Produktů, pokud nejsou uvedeny ve Smlouvě.
  16. Předplatné: pevně definované časové období používání Produktu, za které Odběratel uhradil příslušnou platbu dle ceníku či uzavřené Smlouvy. Předplatné se automaticky obnovuje, dokud nedojde k jeho ukončení. Další předplatné zahrnuje vždy nejnovější a aktuální verzi Produktu. Součástí Předplatného je jednorázový licenční poplatek za poskytnutí licence k užívání Produktu za podmínek VOP a Smlouvy.
  17. Zvláštní licenční poplatek: poplatek za poskytování produktů a služeb, které nejsou zahrnuty v Předplatném, zejména se jedná o případy dle článku 5.9. VOP nebo služby a produkty individualizované na přání Odběratele. Výše Zvláštního licenčního poplatku je obsahem samostatného ujednání.
  18. Administrátor: osoba pověřená Odběratelem pro administraci jeho Uživatelského účtu;
  19. Uživatel: fyzická osoba, která pracuje pro Odběratele nebo které Odběratel umožnil používat Produkt.
  20. Uživatelský účet: uživatelský účet s unikátním přístupovým kódem a heslem;
  21. GDPR: funkcionality produktů a služeb v souladu s ochranou osobních údajů při jejich zpracování v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“), v souladu se zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
 2. Úvodní ustanovení
  1. VOP jsou pro Odběratele závazné. Jejich akceptováním souhlasí́ Odběratel s tím, že se jimi bude řídit odběratel i všichni jím určení Uživatelé od okamžiku, kdy je Odběratel akceptuje.
  2. Akceptaci VOP provede Odběratel buď online při vytvoření Online objednávky, objednávky Demo verze nebo prostřednictvím uzavřené Smlouvy.
 3. Poskytování produktů, služeb a účinnost:
  1. Produkt je Odběrateli poskytnut:
   1. Na základě vyplnění Online objednávky ze strany Odběratele, online akceptací VOP a následným potvrzením ze strany Poskytovatele, obsahujícím pokyny pro úhradu předplatného;
   2. Na základě individuální Smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Odběratelem a akceptací VOP ze strany Odběratele.
   3. Na základě automatického prodloužení Předplatného na další období za podmínek stanovených VOP.
  2. Uzavření a účinnosti smluvního závazku:
   1. V případě online objednání Produktu a splnění podmínek dle čl. 3.1.1. se smlouva považuje za uzavřenou písemnou akceptací (včetně emailu) Online objednávky ze strany Poskytovatele, přičemž účinností nabývá dnem, kdy je částka odpovídající ceně Produktu připsána na bankovní účet Poskytovatele v částce specifikované pro první účtované období. 
   2. V případě uzavření individuální Smlouvy se Smlouva stává závaznou a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
 4. Předmět plnění a rozsah služeb
  1. Předmětem plnění je Produkt, jehož rozsah si Odběratel nastaví v Objednávce či Smlouvě v souladu s těmito VOP a za předplatné v cenách odpovídajících aktuálnímu Ceníku.
  2. Po dobu placení Předplatného jsou Odběrateli poskytovány dodatečné Služby údržby software, Služby hostingu a Služby základní podpory jsou-li uvedené v Objednávce či Smlouvě. Ostatní služby mimo tento rámec jako jsou implementační služby při on-premise řešení, nastavení softwaru, dovývoj softwaru při speciálních požadavcích a další doplňkové služby jsou účtovány samostatně dle aktuálně platného ceníku.
  3. Odběratel bere na vědomí, že rozsah poskytovaných služeb se může v průběhu času měnit, a to především při upgradu řešení na vyšší softwarovou verzi
  4. Na základě Smluvních dokumentů mohou být Odběrateli poskytnuty také další odborné služby, jejichž rozsah a podmínky poskytnutí jsou uvedeny v Nabídce „dodatečných služeb“ či jsou součástí Ceníku.
 5. Právo užití (licence)
  1. Poskytnuté právo užití Produktů (licence) se vztahuje k rozsahu Produktů, které si Odběratel nastaví v Objednávce, nebo které jsou dány Smlouvou a je platné po dobu předplatného. Právo užití je poskytováno na počet uživatelů, na rozsah funkcí software nebo rozsah referenčního modelu dle ceníku. Poskytnuté právo užití (licence) je nevýhradní, prostorově neomezené, časově omezené a nepřevoditelné. Rozsah práva užití je zakódován v Licenčním klíči, který je pro každého Odběratele unikátní.
  2. Pro placené předplatné vzniká právo užití okamžikem jeho zaplacení na účet uvedený v platebních podmínkách a je poskytováno pouze po dobu zaplaceného předplatného a v souladu s VOP.
  3. Zdrojový kód Software je považován za důvěrnou informaci. Odběratel ani žádná třetí strana nejsou oprávněni v něm provádět jakékoliv změny nebo se jej pokoušet získat. Je zakázáno Produkt jakýmkoliv způsobem analyzovat, překládat ze zdrojového kódu, modifikovat nebo jej zahrnout do jiného software.
  4. Odběratel není oprávněn Software distribuovat, pronajímat a půjčovat.
  5. Licence nezahrnuje právo poskytovat oprávnění třetí osobě (udělovat podlicence). Licence k užití Produktu je nepřevoditelná na třetí osoby a je časově neomezená kromě případu, kdy nedojde k úplnému zaplacení ceny licence. V případě prodlení s úhradou může být licence pozastavena nebo ukončena.
  6. Licence nezahrnuje právo na rozmnožování Produktu, rozšiřování, pronájem nebo půjčování originálu nebo rozmnoženiny Produktu nebo jeho částí a součástí, jeho sdělování veřejnosti nebo pořizování jeho kopií, s výjimkou jedné kopie pořízené pro záložní účely.
  7. Pokud při poskytování dalších služeb Poskytovatelem podle Smluvních dokumentů vznikne autorské dílo a/nebo autorská práva v jakékoli formě, zejména počítačové programy nebo moduly, a/nebo pokud jsou součástí plnění existující počítačové programy nebo moduly, poskytne Poskytovatel Odběrateli nevýlučné a nepřevoditelné právo k užití za stejných podmínek jako je uvedeno výše.
  8. Odběrateli je uděleno nevýlučné a nepřevoditelné právo používat online zpřístupněnou nebo jinak poskytnutou dokumentaci. Toto právo nezahrnuje právo na rozmnožování dokumentace, rozšiřování, pronájem, půjčování originálu nebo rozmnoženiny dokumentace nebo její sdělování veřejnosti. Odběratel je povinen omezit přístup k dokumentaci výlučně na zaměstnance, kteří takový přístup potřebují pro práci se software. Odběratel je dále povinen tuto dokumentaci uchovávat jako důvěrnou.
  9. Odběratel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že Poskytovatel služeb průběžně Produkt vylepšuje a opravuje, což je vzhledem k charakteru Produktu nezbytné. Tato vylepšení a opravy vydává formou poslední aktuální verze Produktu. Odběratel má v rámci Předplatného vždy k dispozici poslední a aktuální verzi. Poskytovatel důrazně doporučuje Odběrateli používat pouze aktuální verzi Produktu. Neaktuální verze Produktu nejsou platné a Poskytovatel není odpovědný za jakoukoliv škodu způsobenou užíváním jiné než aktuální verze Produktu. Používáním neaktuální verze Produktu porušuje Odběratel VOP.
  10. Odběratel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že Produkt může obsahovat software nebo autorské dílo vytvořené třetími stranami, který je Poskytovatel služeb oprávněn volně užít a začlenit do svého plnění (dále jen „Produkty třetích stran“) a ke kterému pro Odběratele zajistí možnost získat právo užití v rámci plnění, a to za licenčních podmínek navržených třetími stranami. Podmínky užití se řídí zvláštními licenčními ujednáními třetích stran a Odběratel se souhlasem s VOP zavazuje k jejich dodržování. Přehled produktů třetích stran a související licenční ujednání jsou vždy pro příslušnou verzi Produktu zveřejněny na stránkách Poskytovatele.
 6. Ceník a platební podmínky
  1. Odběratel se zavazuje za poskytnutý Produkt zaplatit cenu dle platného online Ceníku a nebo dle uzavřené Smlouvy. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH, přičemž DPH bude připočtena v zákonné výši.
  2. První předplatné (zpoplatněné období) počíná běžet dnem uzavření objednávky či smlouvy a poskytnutím přístupového klíče k produktu. 
  3. Minimální doba předplatného je 12 měsíců.
  4. Předplatné se obnovuje automaticky pro každé další období, a je časově neomezené kromě případu, kdy nedojde k úplnému zaplacení ceny licence. V případě prodlení s úhradou předplatného nevzniká Odběrateli nárok na automatické prodloužení.
  5. Nárok na úhradu předplatného a ceny za služby vzniká Poskytovateli prvním dnem dalšího (prodlouženého) období ve výši a rozsahu dle Odběratelem objednaných služeb a Produktů.
   1. Platba prostřednictvím platební karty - Odběrateli bude začátkem dalšího období automaticky stržena / inkasována částka odpovídající nastavenému rozsahu služeb. Po jejím připsání na účet Poskytovatele služeb bude Odběrateli vystaven daňový doklad, který bude Odběrateli zaslán do e-mailu a zároveň bude k dispozici v Produktu.
   2. Platba prostřednictvím faktury/daňového dokladu – Odběrateli bude předem zaslána faktura / daňový doklad s datem splatnosti stanoveným před začátkem dalšího období předplatného.
  6. Cena se řídí Ceníkem platným v den inkasování předplatného.
  7. Účet Poskytovatele je nastavený v platební bráně případně je uveden ve Smlouvě.
  8. Pokud Odběratel zúží rozsah Produktu v průběhu již uhrazeného předplatného, nová cena se stanoví až od začátku následujícího předplatného.
  9. Již zaplacená cena za Předplatné není vratná. Týká se to i situací, kdy Odběratel Produkt nevyužívá nebo kdy jej využívá jen částečně
  10. Při volbě Produktu s názvem "trvalá licence na serveru odběratele" je Odběrateli účtována jednorázová částka ročního Předplatného za Produkt a dále dle platného ceníku částka za implementaci a roční poplatek službu údržby a aktualizace Produktu. V rámci této částky má Odběratel dále nárok na on-line podporu při umístění a konfiguraci aplikace do jeho prostředí do rozsahu 1 pracovního dne. Případné další práce nad tento rozsah jsou dále zpoplatněny dle aktuálního ceníku Poskytovatele.
  11. Splatnost Předplatného a splatnost faktur je 14 dní od data vystavení.
  12. Platba se považuje za uskutečněnou dnem, kdy je připsána na účet Poskytovatele.
 7. Dodávka, převzetí a předání
  1. Po vystavení online objednávky Produktu na portálu MySmartplace.cz obdrží Odběratel emailem unikátní URL adresu, přístupové kódy k administraci a potřebné instrukce pro používání Produktu.
  2. Pokud Objednatel zvolí režim SaaS, je Odběrateli umožněn přístup do systému a užívání systému na základě přihlášení, bez nutností stažení a instalační / implementační služby. Dnem převzetí, tj. dnem rozhodným pro výpočet předplatného, je den poskytnutí odkazu s přístupovými kódy Odběrateli, a to bez ohledu na to, zda Odběratel odkaz převzal, použil, resp. kdy se poprvé přihlásil.
  3. Pokud Odběratel zvolí režim one-premise, probíhá instalace/implementace dle podmínek dojednaných mezi Poskytovatelem a Odběratelem. Dnem převzetí, tj. dnem rozhodným pro výpočet předplatného, je den implementace k Odběrateli, a to bez ohledu na to, zda Odběratel instalaci převzal či použil.
 8. Místo plnění
  1. V režimu SaaS je místem plnění internetové prostředí a Produkt je dostupný odkudkoli v závislosti na kvalitě připojení.
  2. V režimu on-premise je místo plnění závislé na možnostech vlastního prostředí Odběratele.
 9. Povinnosti a součinnost Odběratele
  1. Odběratel je povinen uhradit cenu Za poskytnutý Produkt v souladu s obchodním ujednáním mezi Poskytovatelem a Odběratelem.
  2. Odběratel je povinen respektovat a dodržovat technická doporučení vydaná Poskytovatelem. Za obtíže či škodu způsobenou nestandardním vybavením či nerespektováním doporučení a / nebo pokynů Poskytovatel nenese odpovědnost. Náklady související s nápravou takto vzniklých škod nejsou součástí Předplatného.
  3. Odběratel je odpovědný za Uživatele, za jejich přístup k Produktu, za jejich chování při práci s Produktem, které nesmí být v rozporu s právními předpisy ČR či jiných zemí na jejichž území je Produkt používán. Odběratel odpovídá i za škody, které Uživatelé používáním Produktu mohou způsobit.
  4. Odběratel odpovídá za obsah vložený do Produktu včetně obsahu vloženého Uživateli.
  5. Odběratel se zavazuje využívat Produkt v souladu s jeho popisy, určením, dokumentací a provozními návody (manuály) a respektovat doporučení Poskytovatele, pokud jde o implementaci a provoz Produktu.
  6. Odběratel je povinen poskytovat Poskytovateli potřebnou součinnost pro správné fungování Produktu. V systému jsou instalovány přístupy Poskytovatele, které slouží pro primární spuštění instalace a pro případné technické zásahy ze strany Poskytovatele. Tyto přístupy jsou pro Odběratele viditelné v modulu "Administrace". Odběratel je oprávněn po primární instalaci tyto přístupy Poskytovatele deaktivovat a aktivovat je dle svého uvážení v případě, kdy je z jeho strany vyžadován technický zásah Poskytovatele do jeho instalace.
  7. V režimu on-premise je Odběratel povinen dodržovat technické a obchodní podmínky provozu na vlastní infrastruktuře, tedy zejména udržovat softwarové podmínky pro provozování Software, umožnit automatickou kontrolu Licenčního klíče k licenčnímu serveru, který komunikuje a umožňuje poskytovat služby a vyvinout přiměřenou součinnost pro potřeby údržby či aktualizace, a to zejména umožnit přímý a vzdálený přístup k Software Poskytovateli a / nebo jím pověřeným osobám.
  8. V případě, že Odběratel či uživatelé Produkt poškodí z důvodu porušení VOP, je Odběratel povinen tento případ porušení obratem oznámit Poskytovateli a uhradit poskytovateli vzniklé škody, a to včetně nemajetkové újmy.
 10. GDPR – funkcionality Produktu ve vztahu k osobním údajům
  1. Produkt umožňuje, aby každá osoba s přístupem měla vlastní přístupové údaje. Přístupy k produktu jsou diferencovány pro administrátory a pro další úrovně uživatelů s ohledem na rozsah jejich přístupových práv. Nastavení rozsahu přístupových práv pro uživatele určuje i nastavuje Odběratel.
  2. Produkt je v případě potřeby vybaven možností logovat přístupy (zpětně dohledat kdo z uživatelů k jakým datům v určeném čase přistupoval). Tato služba není součástí předplatného a Odběratel si ji může objednat nad rámec běžných služeb v případě potřeby.
  3. Poskytovatel má z technických důvodů přístup k osobním údajům uživatelů v odůvodněných případech, zejména pak na základě požadavků technické podpory požadované Odběratelem.
  4. Poskytovatele není správcem osobních údajů, která do Produktu vložil Odběratel neodpovídá za zajištění ochrany zpracování osobních údajů prováděného Odběratelem zejm. v režimu zákona č. 110/2019 Sb.
  5. Odběratel se pro případ vložení osobních údajů do Produktu zavazuje dodržovat zákony na ochranu osobních údajů a obdobné předpisy, jako je Nařízení EU 2016/679 („Nařízení“), jakož i předpisy provádějící takové Nařízení, které upravují zpracování Osobních údajů a zvláštních kategorií dat v souladu s podmínkami specifikovanými v Nařízení.
  6. Obě Strany souhlasí, že jakékoliv porušení tohoto článku 10 může sdělující Straně způsobit nenapravitelnou škodu a / nebo nepeněžitou nebo nehmotnou újmu, kterou nelze podle práva dostatečně nahradit, a z něhož sdělující Straně vyplývá právo domáhat se dalších soudních opatření navíc k ostatním dostupným soudním nárokům.
 11. Odpovědnost za škodu
  1. Poskytovatel nese odpovědnost za škodu způsobenou výhradně v důsledku porušení jeho povinností Poskytovatele, pokud toto porušení nebylo způsobeno událostí vyšší moci. Poskytovatel je v takovémto případě povinen zaplatit náhradu prokázané skutečné škody, způsobené výlučně a prokazatelně jeho zaviněním a potvrzené nezávislým soudním znalcem. Jakákoliv náhrada v souvislosti s porušením smlouvy Poskytovatele je omezena na náhradu skutečné škody (nikoli ušlého zisku a dalších nepřímých a následných škod, jako je např. ztráta dat) a výši skutečně zaplacené ceny za Produkt.
  2. Poskytovatel v žádném případě neodpovídá Odběrateli ani žádné třetí osobě za žádnou následnou nebo zvláštní škodu nebo ušlý zisk nebo za jakoukoliv nepeněžitou nebo nehmotnou újmu.
  3. Odběratel odpovídá za škody způsobené Odběratelem Uživateli, pokud toto porušení nebylo způsobeno událostí vyšší moci. Odběratel je v takovémto případě povinen zaplatit náhradu škody včetně následných škod, jako je např. náhrada nákladů na obnovení a opravy Produktu, škoda způsobená třetím osobám. Odběratel je rovněž povinen uhradit ušlý zisk.
  4. Žádná ze Smluvních stran nebude odpovídat za nesplnění kteréhokoliv ze svých smluvních závazků dle Smlouvy v důsledku událostí z vyšší moci. Žádná ze Smluvních stran není oprávněna požadovat zaplacení Smluvní pokuty za porušení povinností vyplývající nebo související s dále specifikovanou událostí vyšší mocí. Událost z vyšší moci znamená událost, která je mimo přiměřenou kontrolu stran, včetně jakékoliv nepředvídatelné události, která nastane v době plnění smlouvy po jejím uzavření, včetně činnosti či nečinnosti orgánů státní správy a samosprávy, nařízení státních orgánů a orgánů samosprávy, teroristického útoku, válečného konfliktu, občanských nepokojů, sabotáže, požáru, přírodní katastrofy, epidemie, karanténního omezení, embarga, nehody, výbuchu aj. Při výskytu události z vyšší moci, Strana, jejíž plnění taková událost ohrožuje, okamžitě informuje druhou stranu a vynaloží veškeré úsilí na překonání své neschopnosti provádět plnění. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na platební povinnosti vzniklé před událostí vyšší moci.
  5. Obě strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení vzniku škod a k minimalizaci vzniklých škod.
  6. Odpovědnost za produkty a služby třetích stran se řídí podmínkami těchto třetích stran.
  7. V případě porušení podmínek užívání Produktu, včetně zásahu do autorských práv Poskytovatele Uživatelem, nese právním odpovědnost a odpovědnost za snáhradu škody Odběratel.
 12. Záruky, vyloučení odpovědnosti a výhradní opravné prostředky
  1. Poskytovatel zaručuje, že při poskytování Produktu, jehož části jsou předmětem plnění, vynaloží přiměřené úsilí a uplatní odborné znalosti v souladu se smluvními dokumenty. Pokud Produkt nebude poskytován Odběrateli zaručeným způsobem, musí na to Odběratel Poskytovatele písemně upozornit nejpozději pět (5) pracovních dnů ode dne chybného poskytnutí.
  2. Záruční doba je shodná s dobou platného předplatného.
  3. Poskytovatel neručí za nepřerušovaný nebo bezchybný provoz služeb a produktů třetích stran, které nemůže ovlivnit, jako je například provoz a doručování e-mailových zpráv, nebo připojení na internet. Odběratel bere na vědomí, že Poskytovatel nekontroluje přenos dat v komunikačním systému, včetně internetu, a že Produkt může podléhat omezením, prodlevám a dalším problémům vyplývajícím z použití takových komunikačních systémů. Poskytovatel neodpovídá za žádné prodlení, nedodání nebo škodu vyplývající z takových problémů.
  4. Poskytovatel nezaručuje nepřerušovaný nebo bezchybný provoz Produktu, nezaručuje ani, že opraví všechny chyby Produktu, zavazuje se však vyvinout maximální úsilí.
  5. Tyto záruky představují výhradní záruky ze strany Poskytovatele a nahrazují veškeré jiné záruky, včetně záruk či podmínek uspokojivé kvality, prodejnosti, neporušení práv třetích stran a vhodnosti pro určitý účel vyplývající z okolností.
  6. Poskytovatel nenese odpovědnost za žádné potíže vyplývající z obsahu, který Odběratel do produktu vložil, obsahu produktů třetích stran nebo služeb poskytovaných třetími stranami.
 13. Další podmínky
  1. Odběratel prohlašuje, že si je vědom a souhlasí s tím, že Produkt je poskytován „tak, jak je“, tj. ve stavu, v jakém je vymyšlen, poskytován a předán. Odběratel si je vědom a je srozuměn s tím, že jakýkoli software může a zpravidla obsahuje nějaké chyby, vady, což odpovídá běžné obchodní praxi
   v oblasti software.
  2. Odběratel si je vědom a je srozuměn s tím, že Produkt nemůže umět všechno co by si uživatelé přáli, protože má své limity dané rozsahem jejich funkcionality, která je přiměřená cenové politice a že tedy Produkt nemusí vyhovět všem potřebám a požadavků všech uživatelů.
  3. Poskytovatel služeb vyvine ekonomicky přiměřené úsilí, aby zjištěné chyby Produktu byly postupně odstraňovány v rámci dalších verzí, které průběžně uvolňuje. Rozhodnutí, které chyby, kdy a jak budou odstraňovány, je zcela na uvážení Poskytovatele služeb v rámci plánování dalšího rozvoje produktu.
  4. Odběratel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Produkt vyžaduje komunikaci s Licenčním serverem. Tato komunikace nezahrnuje žádná citlivá data, zahrnuje pouze technické údaje zajišťující kontrolu Licenčního klíče a informace o chybách v Produktu, a zavazuje se pro tyto účely poskytnout Poskytovateli veškerou nutnou součinnost.
  5. Odběratel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Produkt zasílá uživatelům informační e-maily týkající se používání Produktu nebo informující o událostech či aktivitách produktu.
 14. Ochrana dat a důvěrné informace
  1. Za důvěrné informace se dle těchto podmínek považují:
   1. Data, jimiž se rozumí veškeré souvislé reálné údaje obchodní, výrobní, technické či ekonomické povahy související s Produktem, které mají pro Poskytovatele nebo pro Odběratele skutečnou nebo alespoň potenciální hodnotu;
   2. Produktové know-how, jímž se rozumí veškeré poznatky obchodní, výrobní, technické či ekonomické povahy související s Produktem, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální hodnotu;
   3. Obchodní informace, produktové know-how uvedené v nabídce nebo poskytnuté Odběrateli v rámci upřesňování nabídky nebo v průběhu plnění smluvního vztahu, informace obsažené ve smluvních dokumentech, které nejsou veřejně dostupné na stránkách Poskytovatele apod.
  2. Za důvěrné informace jsou dále dle těchto podmínek považovány zdrojový kód software, postupy, metodika, diagnostika, dokumentace a veškeré další informace poskytnuté Odběrateli v rámci obchodního vztahu.
  3. Strany se zavazují, že nebudou důvěrné informace kopírovat jako celek ani zčásti; tato povinnost se nevztahuje na případy, kdy je to nezbytné k opravě, generování nebo modifikování důvěrných informací pro jejich oprávněné užití ve smyslu těchto Podmínek.
  4. Strany se zavazují nakládat s důvěrnými informacemi jako s obchodním tajemstvím, zejména uchovávat je v tajnosti a učinit veškerá smluvní a technická opatření zabraňující jejich zneužití či prozrazení. Důvěrné informace mohou být svěřeny za podmínek důvěrnosti pouze osobám, které tyto informace potřebují pro účely plnění podle těchto všeobecných Podmínek.
  5. Strany se zavazují, že poučí své zaměstnance, statutární orgány, jejich členy a subdodavatele, kterým jsou zpřístupněny důvěrně informace, o povinnosti utajovat důvěrné informace ve smyslu těchto všeobecných Podmínek.
  6. Povinnost utajovat důvěrné informace definované výše zavazuje Smluvní strany po dobu účinnosti Smluvních dokumentů a po dobu 2 let po ukončení jejich smluvního vztahu.
  7. Smluvní strana, která poruší některou z povinností dle tohoto článku, je povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) za každé jednotlivé nikoli nepodstatné porušení takové povinnosti, a to do patnácti dnů ode dne doručení výzvy k úhradě. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
  8. Žádné ustanovení těchto podmínek nebo Smluvních dokumentů přitom nebrání nebo neomezuje Poskytovatele služeb v obchodním využití jakékoliv technické znalosti, dovednosti nebo zkušenosti obecné povahy, kterou získal v rámci obchodního vztahu s Odběratelem, a to včetně využití v jeho marketingových aktivitách, pokud si Odběratel toto oprávnění předem písemně nevyloučil.
 15. Přerušení plnění a ukončení smlouvy
  1. Přístup k Produktu bude Odběrateli automaticky přerušen, pokud:
   1. nebude částka za Předplatné připsána na účet Poskytovatele řádně a včas,
   2. Odběratel nebo uživatel poruší tyto VOP nebo Smlouvu.
  2. Přístup k produktu bude automaticky obnoven, jakmile výše uvedené důvody pominou a jakmile odběratel uhradí veškeré náklady související s přerušením a obnovením předplatného.
  3. Přístup k produktu bude odběrateli automaticky zrušen, pokud:
   1. skončí Předplatné a Odběratel se rozhodne Produkt dále nepoužívat a nehradit předplatné na další období;
   2. je odběratel v prodlení s úhradou Předplatného o více než 14 dní;
   3. Odběratel nebo Poskytovatel oznámí písemně druhé smluvní straně nejméně 14 dní před uplynutím Předplatného, že na dalším poskytování / používání produktu nemá zájem.
  4. Po ukončení přístupu k Produktu má Odběratel po dobu 30 dní možnost stáhnout si veškerá data vložená do Produktu a poskytovatel je povinen mu poskytnout potřebnou součinnost. V případě, že Odběratel využívá produkt v režimu on-premise je povinen po ukončení předplatného smazat nebo zajistit smazání všech kopií Produktů, jejich instalací, včetně jejich záloh na nosičích pro uchování dat, a to nejpozději do jednoho týdne od ukončení Předplatného. Splnění tohoto ustanovení je odběratel povinen písemně potvrdit Poskytovateli.
  5. Je – li přístup ukončen z důvodů na straně Poskytovatele (Poskytovatel zanikne, ztratí oprávnění k poskytování služeb, odstoupí od Smlouvy atd.) Odběratel má po dobu 30 dní od ukončení přístupu možnost stáhnout si veškerá data vložená do Produktu. Poskytovatel je současně povinen poskytnout Odběrateli potřebnou součinnost. Využívá-li Odběratel Produkt v režimu on-premise, je povinen po ukončení přístupu smazat nebo zajistit smazání́ všech kopií Produktů, jejich instalací, včetně jejich záloh na nosičích pro uchování́ dat, a to nejpozději do jednoho týdne od ukončení́ přístupu Poskytovatelem. Po marném uplynutí lhůty dle tohoto odstavce není Poskytovatel povinen umožnit přístup k vloženým datům.
  6. Jestliže kterákoli strana poruší VOP nebo Smluvní ujednání podstatným způsobem, je jedna strana oprávněna písemně vyzvat druhou stranu ke splnění jejích závazků. Pokud do třiceti (30) dnů od doručení této výzvy strana, která porušila podmínky spolupráce, neučiní uspokojivé kroky k nápravě nebo pokud do šedesáti (60) dnů od této výzvy, nebo do jakékoli delší doby dohodnuté stranami, tato strana neodstraní porušení závazků, může druhá strana od předmětu plnění odstoupit, aniž by se tím zbavovala jakýchkoli jiných práv nebo prostředků k dosažení nápravy.
  7. Pokud bude kterákoli smluvní strana v úpadku, v likvidaci, bude na ni uvalena nucená správa nebo nebude schopna z jiných důvodů dostát svým finančním závazkům, může druhá strana, aniž by se tím zbavovala jakýchkoli jiných práv nebo možných prostředků k nápravě, odstoupit od smlouvy oznámením této skutečnosti první straně. V případě, kdy se výše uvedené bude týkat Odběratele a Poskytovatel služeb od Smlouvy neodstoupí, je Poskytovatel služeb povinen poskytovat Odběrateli plnění dle příslušných Smluvních dokumentů pouze do výše Uhrazeného Předplatného.
  8. V případě, že dojde k předčasnému ukončení smluvního vztahu z jakéhokoli důvodu, dojde tímto současně k ukončení platnosti práva užití Produktu i k ukončení poskytování kterýchkoliv Služeb.
  9. Odstoupení od Smluvních dokumentů nebo VOP je platné dnem doručení oznámení o odstoupení, a to vždy ex-nunc, tj. bez zpětné platnosti s tím, že poskytnutá plnění se nevracejí. V případě odstoupení od smlouvy je Odběratel povinen zaplatit odpovídající část ceny za plnění poskytnutá Poskytovatelem do okamžiku odstoupení od smlouvy.
  10. Ustanovení článků, jejichž cílem je upravit vztahy Smluvních stran i po skončení účinnosti konkrétních Smluvních dokumentů, zůstanou platná a účinná i po ukončení účinnosti daných Smluvních dokumentů.
 16. Obecná ustanovení
  1. Smluvní vztah mezi stranami se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vzniklé při realizaci smlouvy budou řešit korektním způsobem, v souladu s právními předpisy a pravidly slušnosti.
  2. Pokud bude kterékoliv ujednání těchto VOP shledáno neplatným nebo nevynutitelným, zůstávají zbývající ujednání účinná a takové ujednání bude nahrazeno ujednáním odpovídajícím účelu a úmyslu VOP.
  3. Akceptací těchto VOP Odběratel bere na vědomí a stvrzuje, že přezkoumal tyto VOP a jednoznačně a s plným vědomím souhlasí s těmito podmínkami, které budou pro Odběratele závazné.