Blog

Máte náklady vaší firmy pod kontrolou?

Máte náklady vaší firmy pod kontrolou?

Jak nezapomenout na náklady, které nejsou svázány přímo s jednou konkrétní zakázkou pro konkrétního zákazníka? A které náklady to vlastně jsou?

Když se dáváme do podnikání, máme nápad, jaké produkty a služby chceme svým zákazníkům nabízet. Připravujeme první ekonomické modely a propočty. Většinou se nám dobře daří zahrnout do ceny našich produktů nebo služeb jasné vstupní náklady jako jsou suroviny, přímé subdodávky apod.

Jak ale nezapomenout na další náklady, které nejsou svázány přímo s jednou konkrétní zakázkou pro konkrétního zákazníka? A které náklady to vlastně jsou?

Začněme tou druhou otázkou. Samozřejmě níže uvedený výčet není a ani nemůže být úplný, ale pro představu stačí:

  • Mzdové náklady / lidské zdroje = samozřejmě náklady na výplaty lidí podílejících se na realizaci zakázky, ale také náklady na lidi, kteří se podílejí na činnostech firmy, které nemůžete prodat. Tedy na obslužné a administrativní činnosti.
  • Náklady na kanceláře = pronájmy prostor (pokud jste ve vlastní budově, pak náklady odpisů budov), energie, opravy a údržba
  • Režijní náklady společnosti = kancelářské potřeby, nápoje, hygienické potřeby, poštovné, přeprava zásilek apod.
  • Náklady na IT = hardware + software + zabezpečení
  • Náklady na režijní služby = vedení účetnictví, mzdové účetnictví, právní servis, daňové poradenství, další poradenství apod.
  • Výrobní prostředky = stroje a zařízení, amortizace, údržba, pojištění apod.
  • Marketingové náklady = komunikace a propagace firmy i jednotlivých produktů či služeb
  • Správa majetku = sklady, pojištění, údržba a opravy
  • Finanční náklady = náklady na vedení účtu, náklady úvěrových nástrojů apod.

Tyto fixní náklady musí firma hradit bez ohledu na objem zakázek. Je tedy potřeba je do prodejních cen nějakým způsobem promítnout.

V případě, že hlavní činností firmy je poskytování služeb, které realizuje převážně prostřednictvím vlastních pracovníků je vhodné promítnout výše uvedené náklady do nacenění hodinových sazeb pracovníků. Tedy nákladovou sazbu určuje nejen samotná mzda, ale i výše uvedené související náklady. Ideálním způsobem je výpočet prostřednictvím konstantní přirážky ke mzdovým nákladům.

Pro nacenění svých služeb pak použijeme vzorec: interní náklady na realizaci zakázky dané počtem hodin všech pracovníků potřebných k realizaci zakázky krát sazba (mzdové náklady + konstantní přirážka) + externí náklady na realizaci zakázky (subdodávky) + zisková marže = prodejní cena. Nacenění interních nákladů prostřednictvím hodinových sazeb je vhodné u služeb, které lze hodinami kvantifikovat. Problematické to bude u kreativní a tvůrčí činnosti, tam je vhodné interní náklady nadefinovat formou paušální sazby za dílo.

V případě, že hlavní činností firmy je výroba vlastních produktů je vhodné stanovit fixní ceník konkrétních produktů formou tzv. kalkulace. Zde je důležité kromě potřebných surovin, nákladů na balení a distribuci, případně na prodej prostřednictvím dalších obchodních míst, zahrnout také výše uvedené náklady. Přepočet můžeme opět provést konstantou, kdy roční výše uvedené náklady vydělíme plánovaným počtem prodaných kusů produktů.

V případě, že hlavní činností firmy je nákup zboží za účelem dalšího prodeje, pak můžeme využít kombinaci obou modelů.

Každopádně je důležité na tyto náklady nezapomenout, protože jinak je bude firma hradit ze ziskové marže, případně z vlastních zdrojů, což může ve výsledku vést k výraznému snížení ziskovosti a problémům s dlouhodobou udržitelností.

Samozřejmě při stanovení prodejní ceny je potřeba brát v potaz ještě vnější ukazatele jako je nabídka konkurence, potenciál trhu, očekávání zákazníků, unikátnost nabídky apod.

Nesmíme také zapomínat na skutečnost, že tyto náklady se jen těžko argumentují zákazníkům, mnohdy je nechápou ani vlastní zaměstnanci. Je tedy v zájmu každé firmy je minimalizovat. Toho lze dosáhnout správným nastavením vnitřních firemních procesů a vhodnými digitálními nástroji. S naším MySmartplace dosáhnete až 50% snížení těchto nákladů.

Vyzkoušejte MySmartplace na 30 dní ZDARMA v plné verzi na www.mysmartplace.cz